Taispéantas ar Shábhailteacht Bóithre


Buíochas mór millteach le Deirdre Caulfield ò rannóg sàbhailteacht na mbòithre i gComhairle Contae na Gaillimhe ,Edward ó Sè agus a Chomhleacaithe i mBroigèad doitèain na Ceathrùn Rua, an seirbhís otharchairr, cosaint shibhialta agus gardaí na Gaillimhe a chur taispèantas fíor shuimiùil ar fàil ar sàbhailteacht bóithre do na scolàirí .


Featured Posts
Recent Posts