Search

Seachtain na hEolaíochta

Seachtain na hEolaíochta thart agus turas eile timpeall na gréine curtha i gcríoch againn. Ár mbuíochas le Declan Holmes agus leis an Galway Science Festival a chuir Ceardlann Roicéid ar fáil sa scoil le linn na seachtaine. Anseo tá an grúpa a rinne an roicéad is fearr in éineacht le Declan.

Seachtain na Folláine - lá 4

Là 4 de seachtain follàine na scoile. Là gan ríomhàirí agus fòn pòcaí. Bhain na scolàirí taitneamh as seisiùn bbx lenàr gcara Veronica Ní Loideàin.

Seachtain na Folláine - lá 2

Seachtain na Folláine - Lá 2 - Taispeánadh físean gearr a chruthaigh bliain 4 anuraidh agus ghlac gach rang páirt i Glac sos agus Labhair bunaithe ar an bhfíseán. Ghlac na scoláirí páirt i ranganna aclaíochta le Myles chomh maith🏃‍♀️🏃‍♂️lá 3 amárach - Lá GaGa chomh maith le ranganna ealaine le Bernie 🖼🎨

Cluiche Sacar san Aviva

Là àlainn ag scolàirí an chèad agus dara bliain ag an gcluiche sacar san Aviva le gairid. Turas chomh maith ar an là go Easons agus leabhair ceannaithe ag an Scoil dhòibh le lèamh sa mbaile Grùpa spraoiùil agus gealghàireach.

Ceardlann do Thuismitheoirí

Mar chuid de Sheachtain follàine agus Cairdeas na Scoile, beidh ceardlann do thuismitheoirí sa scoil dè luain seo chugainn ó 7-8.30 le be well do well. Ceardlann è seo a chabhròs leo agus iad ag iarraidh tacù Le mothuchàin agus meabhairshlàinte a ngasùir. Fàilte freisin roimh thuismitheoirí rang 5 agus 6 na mbunscoileanna ach glaoch ar an Scoil chun suíochàn a chur in àiríthe ag 091 574100. Ag sùil le sibh a fheicèail ar an oíche.

© 2020 Coláiste na bPiarsach.